Termeni și Condiții

Societatea noastră cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

S.C. Skills Of The Future SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, Nr 51, Etaj 3, Ap.15 Sector 2, Cod 020914 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8782/2019, Cod Unic de Inregistrare 41351980, legal reprezentata de Dl. Ciprian Negură, în calitate de Administrator (denumită în continuare “Societatea”) si are ca obiect de activitate consultanta pentru afaceri si management.

Societatea respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Societații, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul Societății etc.

In cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre menţiunile din acest documemt nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Menţionăm însă că este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Societatea nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează Societatea?

În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), Societatea vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, Societatea va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul Societatii, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate? 

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Societate, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai Societatii (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii Soceității, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Societății. Atunci când achiziţionaţi un produs/serviciu furnizat de Societate, vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului Societății, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Societate ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării produselor/serviciilor Societății, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al Societății, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu: Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de Societate.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

  • Derularea activităţii comerciale/contractuale a Societății;
  • Facturarea şi încasarea valorii produselor/serviciilor oferite de Societate;
  • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
  • Management operaţional;
  • Gestionarea relaţiilor cu clienţii;
  • Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
  • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
  • Arhivare, scopuri statistice;
  • Colectare debite/Recuperare debite restante;
  • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

Societatea va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

– Clienţii persoane fizice ai Societății (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); –

– Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Societății, autorităţi/instituţii publice;

– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Societate şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Societate cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile Societății, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Societății, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care Societatea intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Societate, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea Societății, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu Societatea, dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Societatea va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor Societatii, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Societatea prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Societate pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Societatii şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Societatea depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Societății. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Societatea utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată Societății, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Societate să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Societatea demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, Societatea este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Societate constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Societate şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Societatea poate:

– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

– fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul Societății de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Societății cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@skillsoftheffuture.ro  sau la următoarea adresa de corespondenţă: B-dul Carol I, Nr.51, Etaj 3, Ap.15, Sector 2, Bucuresti. Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului Societății prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului Societății sau utilizarea serviciilor Societății prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Societatea Skills Of The Future S.R.L. avand sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, Nr 51, Etaj 3, Ap.15 Sector 2, Cod 020914 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8782/2019, Cod Unic de Inregistrare 41351980, („Skills Of The Future” sau „Societatea”), având numărul de telefon 0722350595, adresa de e-mail office@skillsofthefuture.ro dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

Scopul, categoriile de date și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de participant la evenimentele online și/sau conferintele web (webinar) organizate de catre Societate pe diferite teme de actualitate in viata societatii unei organizatii.

Skills Of The Future prelucrează pe parcursul acestor evenimente online, în calitate de organizator, datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct atunci cand va inscrieti, precum nume, prenume, adresa de e-mail, compania la care lucrati si numarul de telefon. Scopul urmarit de Societate este reprezentat de organizarea si desfasurarea conferintelor web, avand la baza necesitatea executarii unei obligatii contractuale (participarea voluntara a dvs la aceste conferinte reprezinta un contract intre Societate si dvs.)

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, Skills Of The Future utilizează serviciile unor parteneri contractuali, respectiv anumite platforme online (Facebook si Zoom.us). Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societățile care administreaza platformele www.zoom.us.

Platforma www.zoom.us este administrata de Zoom Video Communication, Inc., o societate cu sediul in Statele Unite ale Americii care actioneaza ca persoana imputernicita si cu ajutorul careia sunt organizate serviciile de teleconferinta. Politica de confidentialitate a acesteia o puteti consulta aici.

Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate sau acestea le pot obține direct de la dumneavoastră în numele și pe seama Societății. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sau pe care acestea le obțin direct de la dumneavoastră în numele și pe seama Societății sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Platforma Facebook este administrata de Facebook Ireland Ltd., o societate cu sediul in Irlanda, aceasta actionand ca operator de date si a carei politica de confidentialitate o puteti consulta aici.

Unii dintre partenerii Societatii sunt terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică sau auditorii financiari. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate catre state din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

Societatea care administreaza platforma www.zoom.us are sediul social in Statele Unite ale Americii, California, aceasta asigurand un nivel de protectie adecvat al datelor dvs cu caracter personal, fiind inscrisa in lista societatilor mentionate in Scutul de Confidentialitate UE-USA.

 

Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe durata derularii conferintelor online, precum si pentru termenul de prescriptie de 3 ani ulterior finalizarii conferintei.

În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterge în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Datele cu caracter personal prevăzute pentru scopul prevazut la Secțiunea 1 sunt prelucrate in considerarea executarii unui contract la care dvs sunteti parte, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele cu caracter personal pentru a putea lua parte la aceste conferinte online. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, nu va putea fi incheiat contractul prin executarea caruia sunt furnizate conferintele online.

Securitatea prelucrării datelor

Skills Of The Future vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

e) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

f) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

g) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Bucuresti, B-dul Carol I, Nr 51, Etaj 3, Ap.15, Sector 2, Cod 020914, România sau in format electronic la office@skillsofthefuture.ro.

Reprezentantul Societății

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Reprezentantul Societății, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: tel. 0722350595, email:office@skillsofthefuture.ro.

Data:  Martie 2021

© Skills Of The Future 2021. Toate drepturile rezervate.Utilizarea acestui site este supusă Termenilor și Condițiilor și Politicii de Cookies.

Prezentare generală a confidențialității

Utilizăm modulele cookie pentru a permite site-ului să funcționeze corect, pentru a vă oferi cea mai bună experiență online, pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi servicii de Social Media și pentru a analiza traficul nostru.